Villkor hyra av plats på Naturcamping

Allmänna hyresvillkor - Gäller för uthyrning av plats på Naturcampingen.

1. Deposition
Depositionsbelopp erläggs med 1500 SEK och betalas tillbaka med ev. avdrag då husvagnen är besiktad och godkänd av uthyraren vid hyresperiodens slut.

2. Inventarier
I uthyrningen ingår inventarier enligt överenskommen bifogad inventarielista. Hyrestagaren kvitterar listan och får den i sin tur kvitterad av uthyraren vid hyrestidens slut. Hyrestagaren ersätter eventuella skador som inte kan anses som normal förslitning. Innan reparation görs skall parterna vara överens om vad som skall göras och hur kostnadsfördelningen skall ske. Det åligger uthyraren att ha sina inventarier försäkrade liksom hyrestagaren sina.

3. Hyresplatsens användning
Endast för överenskommet fordon .

4. Hyra och dröjsmål med betalning
Hyran för platshyra anges på första sidan av detta avtal. Hyrestagaren ansvarar för att hyran och ev. avgifter erlägges. Uthyraren äger rätt att begära depositionsbelopp. Om hyrestagaren inte betalar avgifter på förfallodagen utgår dröjsmålsränta, efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid varje tidpunkt gällande diskonto plus 8 procent samt i förekommande fall påminnelseavgift om 500 SEK.

5. Uthyraren skall tillhandahålla plats för husvagn vid avtalat tidpunkt .
Uthyraren skall tillhandahålla plats för husvagn vid avtalad tidpunkt. Kan uthyraren inte uppfylla detta är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet. Ingen annan ersättning utgår pga. att föregående hyrestagare skadat plats. Hyrestagaren äger inte rätt att häva avtalet om uthyraren genast och utan märkbar olägenhet för hyrestagaren erbjuder annat godtagbar alternativ plats. Uthyraren går fri från ersättningsansvar om han kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet.

6. Områdets skötsel
Hyresmannen ansvarar för att platsen vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uthyraren har rätt att besiktiga husvagnen under hyrestiden, om han har skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt brukande.Störande aktiviteter mellan 20.00-08.00 är inte tillåten .Viktigt att respektera de närboende och deras tomtgränser .

7. Åtgärder vid fel, skada på området
Hyrestagaren skall så snart som möjligt underrätta uthyraren om fel eller skada på området samt om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som skall vidtagas. Om en skada behöver repareras akut för att skador på platsen eller hyrestagaren ej skall uppstå kan hyrestagaren om denne ej får kontakt med uthyraren, självständigt begära hjälp av annan part för reparation av skadan. Vid försäkringsfall skall hyrestagaren så snart som möjligt göra skadeanmälan till uthyraren. Det åligger hyrestagaren att vid stöld av saker samt vid skada på platsen som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar hyrestagaren gentemot uthyraren för därigenom uppkommen skada.

8. uthyraren sköter områdets grönytor samt städning av miljöstationen så som toalett och utekök .

9.Vid behov av påfyllnad av vatten kontaktas hyresvärden .

10. Hyrestagarens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada för Naturcampingen och miljöstationen
Hyrestagaren går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister på den hyrda platsen eller om han annars kan göra sannolikt att skadan eller förlusten inte vållats av honom genom oaktsamhet. Hyrestagaren skall betala ersättning till uthyraren för skador som han svarar

11. Begränsning av skada
Det åligger såväl hyrestagaren som uthyraren att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar han det får han själv bära en motsvarande del av förlusten.

12. Återlämnande
Vid hyrestidens utgång skall hyrestagaren lämna hyresplatsen i samma skick som vid ankomsten. Om platsen återlämnas ostädad tillkommer en avgift om 500 SEK. Uthyraren och hyrestagaren skall om möjligt gemensamt besiktiga platsen för bedömning av dess skick. Om hyrestagaren inte återlämnar platsen enligt avtalet är han alltid skyldig att ersätta uthyraren de kostnader som varit nödvändiga för att återställa platsen till en sådan skick att den kan tas i bruk av uthyraren.

13. Uthyraren har rätt att häva avtalet om:
Hyrd plats utsätts för onormal användning. Hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för uthyrare.