Villkor

Allmänna hyresvillkor - Gäller för uthyrning hos Vagnify.

1. Deposition
Depositionsbelopp erläggs med 1500 SEK och betalas tillbaka med ev. avdrag då husvagnen är besiktad och godkänd av uthyraren vid hyresperiodens slut.

Swish: 123 083 93 65

Bg:5235-4107

2. Inventarier
I uthyrningen ingår inventarier enligt bifogad inventarielista. Hyrestagaren kvitterar listan och får den i sin tur kvitterad av uthyraren vid hyrestidens slut. Hyrestagaren ersätter eventuella skador som inte kan anses som normal förslitning. Innan reparation görs skall parterna vara överens om vad som skall göras och hur kostnadsfördelningen skall ske. Det åligger uthyraren att ha sina inventarier försäkrade liksom hyrestagaren sina.

3. Fordonets användning
Husvagnen får användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren eller med hyrestagarens samtycke och på hans ansvar av person tillhörande hans familj. Skall annan person dra husvagnen fordras särskilt medgivande av uthyraren. Hyrestagaren svarar för att den som kör dragfordonet har behörighet att framföra fordonet. Rökning respektive husdjur är förbjudna i husvagnen, överträdelse debiteras med 3000 SEK. Önskar hyrestagaren använda husvagnen utanför Sverige kan detta ske endast efter uthyrarens skriftliga godkännande. Hyrestagaren är medveten om att hans rätt att disponera husvagnen enligt hyresavtalet omedelbart upphör om han utan uthyrarens skriftliga tillstånd försöker föra husvagnen ut ur Sverige. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i uthyrarens intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla husvagnen. Hyrestagaren är ansvarig för samtliga kostnader som uthyraren kan drabbas av om hyrestagaren eller dennes ställföreträdare olovligen fört husvagnen utanför Sverige eller de länder uthyraren skriftligen godkänt. Hyrestagaren får inte hyra ut husvagnen till annan.

4. Hyra och dröjsmål med betalning
Hyran för husvagnen anges på första sidan av detta avtal. Hyrestagaren ansvarar för att hyran och ev. avgifter erlägges. Uthyraren äger rätt att begära depositionsbelopp. I hyran ingår inte kostnader för drivmedel. Om hyrestagaren inte betalar avgifter på förfallodagen utgår dröjsmålsränta, efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid varje tidpunkt gällande diskonto plus 8 procent samt i förekommande fall påminnelseavgift om 500 SEK.

5. Försenad eller utebliven leverans
Uthyraren skall tillhandahålla husvagnen vid avtalad tidpunkt. Kan uthyraren inte uppfylla detta är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet. Ingen annan ersättning utgår pga. att föregående hyrestagare skadat husvagnen. Hyrestagaren äger inte rätt att häva avtalet om uthyraren genast och utan märkbar olägenhet för hyrestagaren erbjuder annat godtagbar husvagn. Uthyraren går fri från ersättningsansvar om han kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet.

6. Fordonets skötsel
Hyresmannen ansvarar för att husvagnen vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uthyraren har rätt att besiktiga husvagnen under hyrestiden, om han har skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt brukande. Bruk av gasolanläggning för husvagnen skall ske enligt tillverkarens instruktionsanvisningar som finns på plats i husvagnen. Hyrestagaren ansvarar för skador som uppkommer vid felanvändning av gasolanläggning .

7. Åtgärder vid fel, skada eller stöld
Hyrestagaren skall så snart som möjligt underrätta uthyraren om fel eller skada på husvagnen samt om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som skall vidtagas. Om en skada behöver repareras akut för att skador på husvagnen eller hyrestagaren ej skall uppstå kan hyrestagaren om denne ej får kontakt med uthyraren, självständigt begära hjälp av annan part för reparation av skadan. Vid försäkringsfall skall hyrestagaren så snart som möjligt göra skadeanmälan till uthyraren. Det åligger hyrestagaren att vid stöld av husvagnen samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar hyrestagaren gentemot uthyraren för därigenom uppkommen skada.

8. Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada
Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer under hyrestiden p.g.a. husvagnens kondition fel eller driftstopp på detta är hyrestagaren berättigad till nedsättning av hyran, eller om detta är av väsentlig betydelse för honom, äger hyrestagaren rätt att häva avtalet. Avtalet får dock inte hävas om uthyraren utan oskäligt dröjsmål efter det att han underrättats om felet låter reparera husvagnen eller lämnar ersättningshusvagn av samma eller liknande typ som det förhyrda och hyrestagaren inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Hyrestagaren skall alltid kunna styrka sina utgifter. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet. Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd eller om husvagnen stjäls hävs avtalet efter det att hyrestagaren kontaktat uthyraren och vid stöld även gjort polisanmälan.

9. Hyrestagarens ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser
Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder pga. överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba uthyraren i egenskap av husvagnens ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på husvagnen som hyrestagaren varken känt till eller bort känna till. Om hyrestagaren inte i rätt tid betalar ev. böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka han svarar utan uthyraren i egenskap av husvagnen ägare tvingas betala dem, har uthyraren rätt att förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera hyresmannen en expeditionskostnad av 500 SEK för varje överträdelse.

10. Hyrestagarens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada eller förlust av husvagnen
Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för att husvagnen inte skadas eller förkommer under hyrestiden. Hyrestagaren går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i den hyrda husvagnen eller om han annars kan göra sannolikt att skadan eller förlusten inte vållats av honom genom oaktsamhet. Hyrestagaren skall betala ersättning till uthyraren för skador som han svarar

för enligt följande:
Vagnskada: 5000 SEK
Stöld: 5000 SEK
Stöld med nyckel kr: 5000 SEK
Glasskada kr: 5000 SEK
Bärgning och räddning: 5000 SEK
Punktering: 1500 SEK
Vid vagnskada har hyrestagaren som alternativ till att ersätta uthyraren enligt ovan och efter överenskommelse med uthyraren rätt att på egen bekostnad låta reparera skadan fackmässigt. Härvid har hyrestagaren att erlägga hyra tills husvagnen är reparerad och återlämnad till uthyraren.

11. Begränsning av skada
Det åligger såväl hyrestagaren som uthyraren att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar han det får han själv bära en motsvarande del av förlusten.

12. Återlämnande
Vid hyrestidens utgång skall hyrestagaren återlämna husvagnen på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har avtalats. Hyrestagaren har rätt att återlämna husvagnen före utgången av den överenskomna hyrestiden återfår ej utlagd hyra. Vid återlämnandet skall husvagnen lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. Ej tömd toa debiteras med 500 SEK. Husvagnen skall vara städad invändigt samt tvättad utvändigt. Om husvagnen återlämnas ostädad tillkommer en avgift om 850 SEK. Om husvagnen återlämnas otvättad tillkommer en avgift om 700 SEK. Uthyraren och hyrestagaren skall om möjligt gemensamt besiktiga husvagnen för bedömning av dess skick. Om hyrestagaren inte återlämnar husvagnen enligt avtalet är han alltid skyldig att ersätta uthyraren de kostnader som varit nödvändiga för att återställa husvagnen till en sådan plats där det kan tas i bruk av uthyraren. Hyrestagaren är därtill skyldig att betala ytterligare hyra enligt avtalet vid försenad återlämning som inte kan hänföras till uthyrarens ansvar punkt 8. Vid försent återlämnad husvagnen utgår förseningsavgift med 550 SEK kr./timme. Uthyraren äger inte göra gällande några befogenheter i anledning av dröjsmål med återlämnandet om underlåtenheten att återlämna husvagnen eller att begära att hyrestiden förlängs beror på dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet.

13. Uthyraren har rätt att häva avtalet om:
Husvagnen utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger. Hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för uthyrare.

14. Ångra ditt köp :

För bokning av husvagnar på vagnify.se gäller lagen om distansavtal det vill säga att du har 14 dagar att ångra ditt köp från att bokningen är bekräftad av vagnify till dig.

15. I samband med er bokning .

Vid samband med bokning görs sedvanliga personkontroll för att fastställa att lämnade uppgifter är korrekta .